Προθεσμίες

Η εγγραφή και πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.