Κριτήρια συμμετοχής

Η δράση θα είναι ανοιχτή με ισότιμους όρους σε όλες τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να λειτουργήσουν ως εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του παρόντα οδηγού και όσων ορίζονται στην υπ' αριθμ. 39734/207 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1907/29-05-2018).