Εγγραφή

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης μιας επιχείρησης ως εξουσιοδοτημένου συνεργάτη τηλεπικοινωνιακού παρόχου περιγράφεται παρακάτω :

· Ο χρήστης / εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, e-mail, επωνυμία τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τους οποίους έχει δικαίωμα υπογραφής τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων) και δηλώνοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, κατά την εγγραφή του επιλέγει εάν ανήκει σε κάποια από τις κάτωθι κατηγορίες:

o Δικαιοδόχος τηλεπικοινωνιακού παρόχου (franchisee κατάστημα τηλεπικοινωνιακού παρόχου). H δήλωση μιας επιχείρησης πως ανήκει στο δίκτυο δικαιοχρήσης (Franchise) ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου, πιστοποιείται από τον τηλεπικοινωνιακό δικαιοπάροχο (Franchisor) ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

o Εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου, δηλώνοντας αν είναι δικαιοπάροχος (Franchisor), δηλαδή η κεντρική επιχείρηση ενός δικτύου δικαιόχρησης (Franchise).

o Δικαιοδόχος (Franchisee) εμπορικής επιχείρησης με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου. H δήλωση μιας επιχείρησης πως ανήκει στο δίκτυο δικαιοχρήσης (Franchise) μιας εμπορικής επιχείρησης, πιστοποιείται από τον δικαιοπάροχο (Franchisor) ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

· Το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε.

· Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

o Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, βεβαίωση συμμετοχής που εξάγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση υπογραφής από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής εξουσιοδότησης.

o Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου που υπογράφει την ως άνω βεβαίωση.

· Για την πιστοποίηση των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

o δικαιοδόχος (Franchisee) τηλεπικοινωνιακού παρόχου

o εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύναψηςτηλεπικοινωνιακού συμβολαίου που δεν αποτελεί μέλος ενός δικτύου δικαιοχρήσης (Franchise)

o εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου που αποτελεί τον δικαιοπάροχο (Franchisor) ενός δικτύου δικαιοχρήσης,

υπεύθυνοι είναι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οι οποίοι έχουν δηλωθεί ως συνεργαζόμενοι από τις ως άνω επιχειρήσεις, ελέγχοντας τα στοιχεία εγγραφής (λ.χ. αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου, email, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) και τη βεβαίωση συμμετοχής. Η επιχείρηση ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή απόρριψη από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο με σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα.

· Οι εγγεγραμμένοι δικαιοδόχοι (Franchisee) εμπορικών επιχειρήσεων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου πιστοποιούνται με αντίστοιχη διαδικασία από τον δικαιοπάροχο (Franchisor) για τον οποίο έχουν δηλώσει ότι αποτελούν μέλος του δικτύου του. Οι πιστοποιημένοι δικαιοδόχοι (Franchisee) εμπορικών επιχειρήσεων θεωρούνται αυτόματα εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου, εφόσον αυτός έχει πιστοποιήσει τη συνεργασία με τον δικαιοπάροχο (Franchisor) της εμπορικής επιχείρησης.

· Στο εξής ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τηλεπικοινωνιακού παρόχου με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων θα είναι πιστοποιημένος για πρόσβαση στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) που δήλωσε κατά την εγγραφή του και θα μπορεί να εκτελεί παραγγελίες για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που εκπροσωπεί.