Υποβολή περιοχών κάλυψης

Κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να τη δηλώνει στο ΠΣ της δράσης. Για κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση θα δηλώνονται αναλυτικά, σε επίπεδο ανάλυσης κτηρίου τα ακόλουθα πεδία: Ταχυδρομικός Κώδικας (TK), Οδός (STREET), Αριθμός (NUMBER), Δήμος (MUNICIPALITY), Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας (AVAILABILITY_DATE), Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που προσφέρει την SFBB_Υπηρεσία στην εν λόγω διεύθυνση (PROVIDER), Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Χονδρικής που προσφέρει την υπηρεσία VLU στην εν λόγω διεύθυνση (WHOLESALE PROVIDER).

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, να προβεί σε τροποποίηση των περιοχών κάλυψης, όσες φορές χρειασθεί. Σε κάθε επικαιροποίηση θα αποστέλλεται εκ νέου το σύνολο των περιοχών κάλυψης ανεξαρτήτως αν οι αλλαγές είναι μικρής ή μεγάλης κλίμακας και η νέα έκδοση θα αντικαθιστά πλήρως την προηγούμενη. Η τρέχουσα εκδοχή των περιοχών κάλυψης, έτσι όπως έχει διατεθεί από το σύνολο των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της δράσης, προκειμένου να επικαιροποιήσουν με τη σειρά τους τις περιοχές κάλυψης της δικής τους SFBB_υπηρεσίας εφόσον χρειάζεται.

Σε κάθε επικαιροποίηση των περιοχών κάλυψης, όλες οι καλυπτόμενες διευθύνσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή που έχουν διατεθεί από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που τυγχάνει ταυτόχρονα και Πάροχος Χονδρικής στην εν λόγω διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι συγκεκριμένες διευθύνσεις θα επισημαίνονται ως μη έγκυρες και δεν θα εμφανίζονται στις καλυπτόμενες περιοχές του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. Σε κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση που θα δηλώνεται από κάποιον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, νοείται ότι προσφέρεται το σύνολο των εγκεκριμένων προσφορών SFBB_Υπηρεσιών του συγκεκριμένου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.