Προθεσμίες

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορούν να εγγράφονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον Κατάλογο της δράσης στο διάστημα από 04/06/2018 έως 15/06/2018 και 25/06/2018 έως 31/3/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων κατά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν εξασφαλίζει τον επαρκή αριθμό τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η ΕΔ έχει δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης.

Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αρχική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων θα ανακοινωθεί προσεχώς στον ιστότοπο της δράσης.