Υποβολή προσφορών

Κάθε προσφορά Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFBB_Υπηρεσία, θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει σωρευτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

1. Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της,

2. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps,

3. Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνεται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps

Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της κάθε προσφοράς με τα ως άνω χαρακτηριστικά ανήκει αποκλειστικά στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος αναρτά, μέσω του Υποσυστήματος Προσφορών του ΠΣ της δράσης, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς που προτίθεται να διαθέτει στο πλαίσιο της δράσης, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3 του οδηγού της δράσης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Οι παρεχόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ως άνω ελάχιστες προδιαγραφές.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να υποβάλει μέχρι τριάντα (30) προσφορές.

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που έχει εγγραφεί  στον Κατάλογο, με αποκλειστική του ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, κατά την καταχώριση των προσφορών του, με την ειδική ιστοσελίδα της δράσης, ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελούμενους.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου δημοσιοποιούνται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και η ΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

Οι αναρτημένες προσφορές ελέγχονται αυτόματα από το ΠΣ Προσφορών ως προς την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών κατά την καταχώρισή τους στην εφαρμογή. Μετά την καταχώρισή τους, οι αναρτημένες προσφορές ελέγχονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών ως προς την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και το εύλογο της τιμής διάθεσής τους βάσει έρευνας αγοράς σε αντίστοιχα προϊόντα, με την υποστήριξη και του παρατηρητηρίου τιμών  τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων λιανικής της ΕΕΤΤ. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω email για την έγκριση ή απόρριψη αυτών.
Σε περίπτωση απόρριψης μέρους των προσφορών που προτείνονται από τους Παρόχους, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών εγκρίνει τις υπόλοιπες προσφορές που καλύπτουν τις τεθείσες προδιαγραφές, ενημερώνει σχετικά τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αυτός μπορεί να προτείνει νέες προσφορές μέχρι την κάλυψη του μέγιστου πλήθους προσφορών.

Ο κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων προσφορών μέχρι το ορισμένο μέγιστο πλήθος προσφορών αν δεν το έχει εξαντλήσει για τις οποίες και θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία έγκρισης και ενημέρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να προβούν σε απενεργοποίηση των υφιστάμενων προσφορών τους, ενώ έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν χωρίς περιορισμό σε μειώσεις τιμών επί των ήδη εγκεκριμένων προσφορών. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς λογίζεται ως επικαιροποίηση της προσφοράς ως προς την τιμή διάθεσής της και δεν απαιτεί εκ νέου έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή καμία αύξηση τιμής εγκεκριμένης προσφοράς.
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς, ο Πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 ημερών επί της Απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΔ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών επί της ένστασης.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση προσφορών θα βρείτε εδώ