Πληρωμή

Προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών σε κάθε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο είναι η λήψη από την ΕΔ των εντύπων Δελτίων Παραλαβής και δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη συμμετοχή του Ωφελούμενου στη δράση και η ταυτοποίηση τους με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά στοιχεία που έχουν αποσταλεί μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας ή μέσω web service.

Οι πληρωμές θα γίνονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στον τραπεζικό λογαριασμό, που κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου, το μοναδικό Κωδικό Παραγγελίας, καθώς και διακριτή αναφορά στο ποσό της επιχορήγησης που αφορά τη δράση και θα καταβληθεί από την ΓΔΟΥ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται διακριτή αναφορά στο επιδοτούμενο ποσό επί της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας και στο επιδοτούμενο ποσό επί του εφάπαξ τέλους σύνδεσης, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρώτο παραστατικό που θα εκδοθεί για κάθε κουπόνι. Σημειώνεται ότι η κάθε επιδότηση δεν πρέπει να καταχωρίζεται ως έκπτωση στην τιμολογηθείσα υπηρεσία, αλλά να αφαιρείται από το συνολικό ποσό του τιμολογίου.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα περιλαμβάνουν επιπλέον υποχρεωτικά τη διεύθυνση λειτουργίας της διαδικτυακής σύνδεσης και τον τίτλο της προσφορά SFBB_Υπηρεσίας που λαμβάνει ο ωφελούμενος.

Παραστατικό που δεν αναγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία ή τα στοιχεία που αναγράφει δεν είναι σωστά δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση. Οποιοδήποτε άλλο τέλος ή χρέωση δεν είναι επιλέξιμο για επιδότηση.

Τα αιτήματα πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους διενεργούνται δύο φορές ετησίως τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανά πάροχο θα ανακοινώνονται στο site της δράσης από την ΕΔ.

Η ΕΔ αποδίδει εντός ευλόγου χρόνου, την αναλογούσα επιχορήγηση σε κάθε συμμετέχοντα τηλεπικοινωνιακό πάροχο, μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις, η ΕΔ ενημερώνει σχετικά τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για τη συμπλήρωση και εκ νέου αποστολή τους. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του.

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης τα βασικά στοιχεία των παραστατικών που εκδίδει για κάθε παραγγελία.

Ειδικότερα οφείλει να καταχωρεί σε ειδική φόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την (προσωρινή ή οριστική) εκκαθάριση της παραγγελίας, όπως κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

· αριθμός κουπονιού και αριθμός παραγγελίας

· ημερομηνία έναρξης του επί μέρους χρονικού διαστήματος επιδότησης

· ημερομηνία λήξης του επί μέρους χρονικού διαστήματος επιδότησης

· εφάπαξ κόστος σύνδεσης

· ποσό επιδότησης του εφάπαξ κόστους σύνδεσης

· μηνιαίο κόστος σύνδεσης

· ποσό επιδότησης του μηνιαίου κόστους σύνδεσης

· τα σχετικά με το αίτημα εκκαθάρισης τηλεπικοινωνιακά τιμολόγια που έχει αναρτήσει στο ΠΣ

· συνολικό ποσό που αιτείται να λάβει για το συγκεκριμένο δικαιούχο και το συγκεκριμένο επί μέρους χρονικό διάστημα επιδότησης

Η συμπλήρωση της φόρμας προσωρινής εκκαθάρισης παραγγελίας, στοιχεία της οποίας θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη των παραστατικών που αφορούν σε μια παραγγελία σε κάποιο αίτημα πληρωμής.

Η συμπλήρωση της φόρμας οριστικής εκκαθάρισης παραγγελίας, στοιχεία της οποίας θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, σηματοδοτεί τη λήξη της παροχής της επιδοτούμενης υπηρεσίας για το συγκεκριμένο ωφελούμενο και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Οι παραγγελίες για τις οποίες έχει υποβληθεί φόρμα εκκαθάρισης μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάποιο αίτημα πληρωμής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Η ΕΔ ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και επιβεβαιώνει το τελικό ποσό προς εκκαθάριση στην ΓΔΟΥ  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το οποίο και διαβιβάζει εγγράφως, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα ακριβή δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων παρατίθενται στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού της Δράσης.