Εγγραφή στον κατάλογο

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου είναι η εξής:

· Ο χρήστης / τηλεπικοινωνιακός πάροχος, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, e-mail, αριθμός αδείας παροχής υπηρεσιών B104 από την ΕΕΤΤ).

· Μετά την εγγραφή του, το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε.

· Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

· Με την είσοδό του, θα του ζητηθεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Κατάλογο της δράσης επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 του Οδηγού της δράσης.

Τα στελέχη της ΕΔ που θα αναλάβουν την πιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των ως άνω εγγράφων, θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα ενημερώνεται αυτόματα με σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα.

Μετά την πιστοποίησή του, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα δύναται να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που τον αφορούν (ενδεικτικά: δημιουργία και διαχείριση προσφορών, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, ανάρτηση τιμολογίων, άντληση στοιχείων και εκτέλεση ενεργειών μέσω web services).

Σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής στον Κατάλογο, ο Πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 ημερών επί της απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΔ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών επί της ένστασης.

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή θα βρείτε εδώ